TÖBB, MINT LAKÓHÁZ

Cégünk partnerként vesz részt az Urban Innovatív Actions (UIA) pályázatán győztes, a Zuglói Önkormányzat által vezetett projektben.

E-CO-HOUSING

Our company participates as a partner in a project granted by the Urban Innovative Actions (UIA) program lead by Zuglo Municipality

„Egy környezettudatos kerületi vezetőnek mindig szem előtt kell tartania a következő generációk érdekeit. A szociális problémákkal a környezetet szem előtt tartva kell foglalkoznunk, miközben motiválnunk kell az embereket, hogy tudatosak legyenek a tervezés és az öngondozás terén.”

“An environmentally conscious district leader should always keep their eyes on the interests of the next generations. We have to handle social problems bearing the environment in mind while we motivate people to be self-conscious about planning and self care.”

Gergely Karácsony
Mayor of District 14 Zugló of Budapest

A PÁLYÁZATI PROGRAM

Az Urban Innovative Actions (UIA) program az Európai Bizottság új, kísérleti kezdeményezése a 2014-2020-as időszakban. Az UIA célja, hogy erőforrásokat kínáljon európai városok számára újszerű, innovatív megoldások tesztelésére. A programra az 50.000 főnél népesebb európai városok, illetve városrészek jelentkezhetnek, az Európai Bizottság pedig összesen 372 millió eurót biztosít a célra.

​A projektek kiválasztása 2015 és 2020 között évente megjelenő felhívásokon keresztül történik általában 4-5 témában. Az UIA-projektek költségvetésének nincs meghatározott mérete – a nyertes projektek 5 millió euróig részesülhetnek támogatásban. A projektekhez 20% önerőt kell biztosítani, illetve a győztes projektet maximum 3 éven belül meg kell valósítani.

FUNDED PROGRAM

The Urban Innovative Actions (UIA) program is the European Commission’s new pilot initiative for the 2014-2020 period. UIA aims to provide resources for European cities to test pioneering, innovative solutions. European cities and municipalities with more than 50,000 people can apply for the program and the European Commission will provide a total of € 372 million.

Projects are selected annually through calls from 2015 to 2020, usually on 4-5 topics. There is no fixed budget for UIA projects – winning projects can receive up to € 5 million. Projects must have 20% self-financing and the winning project must be completed within a maximum of 3 years.

ZUGLÓ PROJEKTJE

A Zuglói Önkormányzat jelentős társadalmi, mérnöki és környezetvédelmi tudással bíró partnereket vont be a projekt kidolgozásába. A lakhatás témakörében benyújtott, E-Co-Housing elnevezésű projekt több mint 4,5 millió eurós, közel 1,5 milliárd forintos támogatásban részesült.

A projekt fő célja egy innovatív, fenntartható, önkormányzati bérlakásokat tartalmazó ház kialakítása Zuglóban, amellyel alacsony fenntartási költségű lakásokhoz juthatnak a kerületi lakosok. A Gizella utca 14-16. szám alatti önkormányzati tulajdonú telekre épül majd ez a pozitív energiamérlegű, az építés környezetre gyakorolt hatásait a lehető legkisebbre csökkentő épület. Az épület többszintes lesz, előre gyártott elemekből készül, kb. 25-30 különböző méretű lakás alakítható majd ki benne. A költséghatékonyság érdekében alacsony építési költség, energiahatékonyság és okos informatikai megoldások képezik a projekt műszaki sarokköveit.

Az épület fizikai megvalósításán túl a projekt célja egy olyan lakóközösség kialakítása, amely generációkon átívelő együttműködésen, befogadáson alapul; önkormányzó módon az egészséges és fenntartható életmódot támogatja. A projekt része a működés műszaki és társadalmi szempontból történő nyomon követése, annak érdekében, hogy a tapasztalatokat át tudjuk adni, és egy máshol is megvalósítható, sikeresen működő modellt tudjunk létrehozni.

THE ZUGLÓ PROJECT

The Municipality of Zugló included partners with significant social, engineering and environmental expertise in the development of the project. The housing project E-Co-Housing received more than €4.5 million worth of support, nearly 1.5 billion forints.

The main objective of the project is to develop an innovative, sustainable social housing estate, which will provide local residents with low-cost housing. This positive energy balance building minimizing the impact of construction on the environment, will be built at Gizella Street 14-16 on a land owned by the municipality. This multi-storey building made of prefabricated elements, will host approx. 25-30 different size apartments. For cost efficiency, low construction costs, energy efficiency and smart IT solutions are the technical cornerstones of the project.

In addition to the actual implementation of the building, the project aims to create a community based on intergenerational cooperation and inclusion; it supports a healthy and sustainable lifestyle in a self-governing way. Part of the project is the follow-up of operation from a technical and social point of view, so that we can transfer experience and create a successful model that can be implemented elsewhere.

A PROJEKT CÉLJAI

 • megközelítőleg 100, különböző életkorú, társadalmi és családi helyzetű zuglói lakosnak nyújtunk megfizethető, fenntartható lakhatási lehetőséget, ezzel is csökkentve a lakásigénylők várólistáját,
 • növekszik a több mint két ember elhelyezésére alkalmas zuglói önkormányzati bérlakás-állomány, amelynek bővítésére óriási igény van
 • önkormányzati és civil intézmények segítségével a lakóházban hatékony „házon belüli” kommunikáció és személyre szabott szolgáltatás alakítható ki, amely modellként szolgálhat más települések számára,
 • a zéró energiafelhasználású épület csökkenti Zugló széndioxid-lábnyomát,
 • az építkezés során újrahasznosított anyagok alkalmazásával növelhetjük az erőforrások felhasználásának hatékonyságát
 • az esővíz és szürke víz hasznosításával, komposztálással, bio-hulladék újrahasznosításával a ház körül kialakítandó városi kertben a körkörös gazdaság kialakulását segítjük elő.

GOALS OF THE PROJECT

 • We provide affordable, sustainable housing opportunities for approximately 100 Zugló residents of different ages with different social and family backgrounds, thus reducing the waiting list for those in need.
 • Zugló’s municipal housing stock suitable for accommodating more than two people is growing, and indeed there is huge need for it to expand.
 • With the help of municipal and non-governmental institutions, an efficient ‘in-house’ communication and personalized service can be developed in the building, which can serve as a model for other settlements.
 • The zero-energy building reduces Zuglo’s carbon footprint.
 • By using recycled materials during construction, we can increase resource efficiency.
 • By utilizing rainwater and gray water, composting, recycling bio-waste, we help to create a circular economy in the urban garden around the building.

RÉSZT VEVŐ PARTNEREK // PARTICIPATING PARTNERS

VEZETŐ PARTNER / LEAD PARTNER

 • Zugló Önkormányzata / City of Budapest, District 14 Zugló Municipality

PARTNEREK ÉS FŐ FELADATAIK / PARTNERS AND THEIR ROLES

 • HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
  projektmenedzsment, partnerek közti munka koordinálása, jelentések, beszámolók összeállítása, kockázatkezelés, minőségbiztosítás, külső kommunikáció
  project management, coordination between partners, compilation of reports, reports, risk management, quality assurance, external communication
 • Energia és Környezet Kft.
  okosház-tervezés
  smart-house design
 • ABUD Mérnökiroda Kft.
  engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
  preparing licencing and implementation plans
 • Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete
  kommunikációs feladatok
  communication tasks
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék
  tanulságok, tapasztalatok leszűrése, összegyűjtése, máshol is alkalmazható mintamodell kidolgozása
  collect and draw lessons, developing a model to be used elsewhere
 • HABITAT for Humanity Magyarország
  lakóközösség-építés megalapozása, fenntartható életstílus alapjainak kidolgozása
  foundation of residential community-building, developing the foundations of a sustainable lifestyle
 • GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.
  fenntartható és okos életstílus kialakításával kapcsolatos programok
  programs to develop a sustainable and smart lifestyle
 • Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
  az új épülethez innovatív monitoring és karbantartási rendszer kialakítása
  developing an innovative monitoring and maintenance system for the new building

 

ÜTEMEZÉS

Az UIA programirányító szervezetével folytatandó egyeztetések és részletes előkészítés után a projekt elindítása 2019 elején történik meg.

A projekt konkrét végrehajtására 3 év áll rendelkezésre. Az első évben történik majd az épület részletes tervezése, és az építéshez szükséges engedélyek megszerzése, a közbeszerzés lebonyolítása.

Ezzel párhuzamosan zajlik majd a lakóközösség-építés alapjainak, a bérlőkiválasztás és képzés módszertanának kidolgozása.

A második év során felépül a lakóház.

A harmadik évben már beköltöznek a lakók, a projektben résztvevő szervezetek pedig segítik őket az épület megfelelő használatában, valamint egy új típusú, egymást segítő, költségtakarékos működést lehetővé tevő lakóközösség kialakításában.

SCHEDULING

After consultations and detailed preparation with the UIA program management office, the project will start in early 2019.​

Time frame for implementation of the project is 3 years. Detailed planning of the building, acquisition of the necessary permits for the construction and the execution of the public procurement will take place the first year.​

Parallel to this, the methodology of housing community building, tenant selection and training will be developed.

During the second year, the house will be built.

Residents will be moving in during the third year. Partner organizations will help them to use the building properly and to create a new type of residential community that will help each other to save costs.

A PROJEKTÉRT FELELŐS KONTAKTSZEMÉLY / CONTACT PERSON:

Szegfalvi Zsolt
[email protected]
+36 20 573 1430

 

A projekt az Urban Innovative Action kezdeményezésre, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg.

This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

www.uia-initiative.eu

 

Share This