fbpx

Általános Felhasználási Szabályok

Általános Felhasználási Szabályok

1. Weblap üzemeltetése és a Felhasználási Feltételek elfogadása

A jelen Felhasználási Feltételek azokat a szabályokat és feltételeket tartalmazza, amelyek az Habitat for Humanity International Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Hajós utca 9.) által üzemeltetett http://habitat.hu weblap (“Weblap”) tartalmának és szolgáltatásainak használatára irányadók.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Felhasználási Feltételeket módosítsa. Annak érdekében, hogy mindig tisztában legyen a Weblap használatával kapcsolatos jogaival és kötelességeivel, azt javasoljuk, hogy időnként tanulmányozza a Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően használja a Weblapot, úgy tekintjük, hogy elfogadta a Felhasználói Feltételek módosítását.

2. A Weblap üzemeltetésének célja

A Szolgáltató annak érdekében hozta létre és üzemelteti a Weblapot, hogy az érdeklődők számára a Habitat for Humanity International Nonprofit Kft.-ről, valamint Habitat for Humanity Magyarország Alapítványról, tevékenységéről hasznos információkat nyújtson.

3. A Weblap tartalma

A Weblapon számos információ található közlemények, cikkek, internetes- és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek és multimédiás anyagok formájában. A Weblap tartalma szakembereknek és laikus közönségnek szól. A Weblapon közzétett információk tájékoztató jellegűek. A Weblapot a Felhasználók saját felelősségükre használhatják. A Weblapon elérhető, kalkulálható információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

A Weblapon olyan eszközöket bocsáthatunk az Ön rendelkezésére, amelyek segítségére lehetnek egy lakhatási probléma leküzdésben (pl. kalkulátorok). Ezek az eszközök azonban, bármennyire kidolgozottak is legyenek, nem nyújtanak szakmai tanácsot. Az Ön felelőssége, hogy megfelelően értelmezze ezeknek az eszközöknek az eredményeit.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Weblap bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megváltoztassa, illetve arra, hogy a Weblapon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el a vonatkozó jogszabályok szerint.

4. Szellemi alkotások, védjegyek, linkek

a. Szellemi alkotások

A Weblap, a Weblap felépítése, megjelenése, a Weblapon található tartalom szellemi alkotás és ennek megfelelően szerzői jogi oltalom alatt áll. A Magyar Köztársaság joga védi az adatbázis előállítójának jogait is; az ezzel kapcsolatos jogok a Szolgáltatót illetik meg.

Ön a Weblapot, a Weblapon található szellemi alkotásokat kizárólag személyes használat céljából a vonatkozó jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően jogosult felhasználni; a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. A Felhasználó a személyes célú felhasználás körébe rendeltetésszerű használatra, hozzáférésre, a Weblap egyes részeinek a saját használatú számítógépen történő megjelenítésére, letöltésére, mentésére, illetve kinyomtatására jogosult. A fenti jog azonban nem foglalja magába, és ennek megfelelően a Felhasználó nem jogosult a Weblapon megjelenő tartalom másolására, megváltoztatására, átvételére, letölthetővé tételére, újrafelhasználására, terjesztésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A Felhasználói Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató a Weblap tekintetében akár hallgatólagosan is lemondott volna vagy bármilyen módon átruházta volna saját, vagy harmadik fél jogosult szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Ön tudomásul veszi, hogy a személyes használatot meghaladó mértékű használatra kizárólag a Szolgáltató, vagy a szellemi alkotás jogosultjának előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.

b. Védjegyek

Oldalainkon Ön gyakran találkozhat védjegyekkel, cégek, termékek védett neveivel, domain nevekkel. Ezek minden esetben vagy a megfelelő nyilvántartásba bejegyzett jogosultat, vagy nyilvántartásba vétel nélkül – jogszabály erejénél fogva a jogszabály által meghatározott – jogosultat illetik meg. A védjegyek, márkanevek, domain nevek felhasználásáról, annak engedélyezéséről kizárólag a jogosult rendelkezhet.

A Szolgáltató kifejezetten is megtiltja saját védjegyei, márkanevei, illetve a www.habitat.hu domain név üzleti céllal történő, vagy mások megtévesztésére irányuló használatát, vagy bármilyen olyan használatot, amely azok lejáratására irányul, vagy a Szolgáltató megítélése szerint azzal járhat.

c. Linkek

A Weblap tartalmazhat harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket. A Szolgáltató a linkek kiválasztása során körültekintően jár el, de a harmadik személyek weboldalait nem kíséri folyamatosan figyelemmel, illetve nem ellenőrzi. Amennyiben azonban a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal, illetve a linkelés a hatályos jogszabályokat, harmadik személyek jogait sérti, azt eltávolítja.

A Szolgáltató a linkek és a linkek felhasználásával lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Weblap elhagyásával más weblapra lép át, ezeken az oldalaklon már nem a jelen Felhasználási Feltételek, hanem eltérő feltételek érvényesek.

A Szolgáltató örömmel veszi, ha bárki saját weboldalain a Weblapra mutató megfelelő internetes hivatkozást (közvetlen linket) helyez el. Azonban a Weblap oldalainak, vagy bármely részének valamely weblapon mintegy saját oldal részeként (keretes alkalmazásként) történő futtatása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye birtokában valósulhat meg. A Szolgáltató elhatárolja magát azoktól az esetektől, amikor a Weblapra mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bármely személy jogait vagy jogos érdekeit sértő internetes oldalakon helyezik el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan Weblappal kapcsolatos linkelés ellen fellépjen, amely megítélése szerint ártalmas a Weblap hírnevére, és sérti vagy sértheti a Szolgáltató jogát vagy jogos érdekeit.

5. Felelősségi szabályok

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ennek megfelelően, különösen nem felel az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodásért, technikai hibáért, szünet bekövetkezéséért, a folyamatos működés megszakadásáért, egyes romboló alkalmazások vagy programok (pl. férgek, vírusok) előfordulásáért, hackerek tevékenységéért és az ezekkel esetlegesen okozott károkért.

A Weblap igénybevételéért, a szolgáltatások felhasználásáért, a felhasználás eredményének alkalmazásáért, a regisztráció hiányosságáért illetve a fentiek esetleges következményeiért kizárólag a Felhasználó felel.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Ha a Felhasználó magatartása miatt hatóság vagy bíróság a Szolgáltatóval szemben igényt támaszt és/vagy eljárást indít, a Felhasználó megteszi a Szolgáltató által megkövetelt intézkedéseket a Szolgáltató jogainak és érdekeinek védelme érdekében.

A Szolgáltató nem felel, illetve kizár minden felelősséget a Felhasználó Weblappal kapcsolatos magatartásával vagy mulasztásával, az által közzétett tartalommal vagy más módon okozott a Felhasználó vonatkozásában felmerült jogsérelem, vagyoni vagy nem vagyoni kár, vagy esetleges egyéb következmény tekintetében.

A Szolgáltató a Weblapot Magyarországon, a magyar jogszabályoknak megfelelően működteti, amelyet a Felhasználó – a Weblap használatának helyére való tekintet nélkül – tudomásul vesz. A Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli annak tekintetében, hogy esetleg a Weblap nem felel meg valamely külföldi állam jogának.

A Felhasználó köteles a jelen Felhasználási Feltételeket betartani a Weblap használata során, azt kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használhatja.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben a szükséges jogi illetve egyéb lépéseket megtenni, ha visszaélésszerűen, jogszabályba üközően, vagy a Felhasználási Feltételek megsértésével használja a Weblapot, a Weblapon nyújtott bármilyen szolgáltatást. Tilos a Weblap rendeltetésszerű működését veszélyeztető magatartás, felhasználás, illetve a kifejezetten nem engedélyezett felhasználás. A Szolgáltató a fenti esetek bármelyikében jogosult – többek között – a Felhasználó regisztrációját, a Weblaphoz való hozzáférését haladéktalanul értesítés nélkül megszüntetni, a Felhasználó által elhelyezett információt eltávolítani.

6. A Felhasználó visszajelzései

Köszönettel fogadjuk, ha észrevételekkel vagy javaslatokkal él oldalaink, a szakmai vagy tudományos álláspontokkal, azok helyességével kapcsolatban. Kérjük, hogy ha bármilyen észrevétele van, azt a Weblapon közzétett e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az esetleges panaszokat a Szolgáltató igyekszik minden esetben kivizsgálni és orvosolni.

7. Adattovábbítási nyilatkozat

Jelen adatkezelési nyilatkozat (általános felhasználási szabályok) elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Habitat for Humanity International Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Hajós u. 9. IV. em. 16.) által a felhasználói adatbázisban tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a SofterWare Inc (Amerikai Egyesült Államok, Pennsylvania, Horsham, PA 19044-2217132, Welsh Road 140), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, tepülés, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók (hírlevél feliratkozás, adomány fizetése bankkártyával, vagy átutalással) visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

8. Tájékoztatás rendszeres adományozás esetére

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Simple által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló (adományozó) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.habitat.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a Simple nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő (jelen esetben a szolgáltató: Habitat for Humanity International Nonprofit Kft.) felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (Simple) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.