fbpx

„Tervezd jótékonyan az évet!” – Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató 2021.02.11.

2021. február 11.

A HFH International Hungary Nonprofit Kft. (Székhely: 1065 Budapest, Hajós utca 9. 4. em. 16.; Cégjegyzékszám: 01 09 921436; Adószám: 18922118-2-42, továbbiakban: „Szervező”) mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott „Tervezd jótékonyan az évet!” címmel nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez a https://www.facebook.com/habitathungary/ Facebook oldalon..

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

 1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azon magyar állampolgárok vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, betöltötték a 16. életévüket, elfogadják és betartják a Szabályzatot, és a játékposzt alatt hozzászólásban válaszolnak a játék posztban feltett kérdésre. (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti, és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait – az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint a Nyereményjátékkal összefüggésben kezelje.

 1. A Nyereményjáték időtartama és menete

A Nyereményjáték időtartama: 2021. február 11. 10:00 – 2021. február 14. 23:59.

A Nyereményjátékban úgy vehet részt a Felhasználó, ha a Habitat for Humanity Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/habitathungary/) közzétett játékfelhívás poszt alatt hozzászólásban válaszol a feltett kérdésre a játék időtartamán belül. A nyereményjáték időtartamát követően érkező hozzászólások nem vesznek részt a sorsoláson.

 1. Nyeremények, sorsolás

A sorsolást a Szervező számítógépes algoritmus segítségével, véletlenszerűen végzi, minden nyereményre egy nyertest sorsol ki a Felhasználók közül.

A sorsolás dátuma: 2021. február 15.

A Nyereményjáték lezárását követően a Szervező a nyerteseket Messenger üzenetben értesíti, és privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban.

A Nyereményjátékban az alábbi nyereményeket sorsolja ki a Szervező:

 • 5 db Viszkok Fruzsi PlanAll 2021 határidőnapló

A nyeremények azon Felhasználók között kerülnek kisorsolásra, akik a Habitat for Humanity Magyarország Facebook oldalán közzétett játékposzt alatt válaszolnak a felhívásban szereplő kérdésre a játék időtartama alatt.

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. Egy Felhasználó csak egy nyereményre jogosult.

 1. Nyeremény átvétele

A nyertes Felhasználók névsorát a Szervező a Felhasználók adatainak és személyiségi jogainak védelme érdekében nem teszi közzé. A nyerteseket privát üzenetben értesíti a Szervező a Messengeren keresztül.

Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legalább 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére, lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

A Szervező vállalja a nyeremények eljuttatását Magyarország határain belül a nyertesek részére, legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül.

Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a nyertes Felhasználók semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A nyeremények kézbesítésével járó postázási vagy futárköltséget a Szervező viseli.

 1. Felhasználó kizárása a játékból

A Szervező jogosult a Nyereményjáték időtartama alatt vagy a Nyereményjáték zárását követő 30 napon belül saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni a Nyereményjátékból azt a Felhasználót vagy Felhasználói regisztrációt:

– aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha nem töltötte be a 16. életévét vagy regisztrációja más okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;

– aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

– aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

– aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban;

– aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;

– aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkel;

– aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint

– akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátása szerint egy másik Felhasználót sorsoljon ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

 1. A Szervező felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Felhasználók kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az [email protected] email címre.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Habitat for Humanity Magyarország Facebook oldalán a Felhasználókat értesíti.

Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

A Szervező kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

Budapest, 2021.02.11.

HFH International Hungary Nonprofit Kft.

 

——————————-

 

 1. számú melléklet:

Adatvédelmi tájékoztató

A Nyereményjáték során megadott adatok kezelője a szervező HFH International Hungary Nonprofit Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Cégjegyzékszám: 01 09 921436

Adószám: 18922118-2-42

Cím: 1065 Budapest, Hajós u. 9. IV.em. 16.

Tel: +36-1-374-06-06, +36-1-354-1085

E-mail: [email protected]

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a a Habitat for Humanity Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/habitathungary/) történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó Nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Felhasználó személyes adatait kezelje.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Felhasználó a Nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím/Facebook email cím, Facebook ID, nyertes Felhasználók esetén lakcím / szállítási cím, telefonszám.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték időtartama. A nyertes játékosok esetén a nyertes játékosok adatai a nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

 1. 4. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat. A címzettek kategóriái: postai- és futárszolgálatok, IT üzemeltetők, webtárhely-szolgáltatók, webtartalom-fejlesztő, könyvelési szolgáltató, internetes fizetési szolgáltatók, eDM szolgáltatók, CRM szolgáltatók, telemarketing cégek, jogi tanácsadók, GDPR tanácsadó, üzleti tanácsadók, közösségimédia-oldalak, webes alkalmazás szolgáltatók.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói élmény és hatékony működés érdekében további szolgáltatókat vegyen igénybe az általános adatvédelmi rendeletben (GDPR 28. cikk) megfogalmazott követelményeknek megfelelően.

Az Adatkezelő egyedi felhasználói profilokat nem képez.

 

 1. A Felhasználó által érvényesíthető jogok

A Felhasználó a következőkre jogosult:

 • hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra is, hogy évente egyszer az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja ezen jogát;
 • kérje az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését;
 • megilleti az „elfeledtetéshez való jog”, ha az adatok kezelése sérti a hatályos hazai, vagy EU-s jogot;
 • kérheti, hogy személyes adatait törölje az Adatkezelő és a továbbiakban ne kezelje, ha ezen adatok gyűjtése vagy más módon történő kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival tekintettel már nincs szükség, vagy ha visszavonta az adatok kezeléshez adott korábbi hozzájárulását, vagy ha a személyes adatok kezelése egyéb szempontból nem felel meg a jogszabályi követelményeknek;
 • az elfeledtetéshez való jog online környezetben kiterjedjen arra, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az érintett egyéb adatkezelőket arról, hogy kezdeményezte bizonyos személyes adatokra mutató linkek vagy személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. E tájékoztatás során az Adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe veszi annak érdekében, hogy az érintett adatkezelők/feldolgozók értesüljenek az Ön kéréséről;
 • kérheti, hogy az Adatkezelő által róla kezelt személyes adatokat számítógéppel olvasható formátumban átadjuk, vagy kérésére azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk;
 • az adatok kezelése ellen tiltakozzon.
 1. Érintetti jogok érvényesítése, panasz, észrevétel jelzése

Amennyiben adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, azt az [email protected] email-címen küldheti meg számunkra. Az észrevétel / panasz kézhezvételétől számított 25 napon válaszolunk a felvetett témában. Ha a válaszunkat követően az illetékes hatósághoz szeretne fordulni, azt az alábbi elérhetőségen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: [email protected]

Kapcsolódó cikkek